چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵

نفتکش

Oil Tanker   : کشتی نفتکش ( تانکر )