چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶

نفتکش

Oil Tanker   : کشتی نفتکش ( تانکر )