یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/کنوانسیونها و آیین نامه ها/کنوانسیونها و معاهدات بین المللی


 
 کنوانسیونهای بین المللی ایمنی و نجات دریایی 
 کنوانسیون بین المللی ایمنی جان و نجات افراد در دریا (سولاس)
 کنوانسیون بین المللی جستجو و نجات دریایی
 کنوانسیون سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق دریا
 کنوانسیون بین المللی نجات دریایی SALVAGE
 
 کنوانسیونهای بین المللی پیشگیری و مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی 
 کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها(MARPOL)
 کنوانسیون بین المللی آمادگی ، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی
 کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی 
 پروتکل 1996 به کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه مواد زائد و مواد دیگر
 
 کنوانسیونهای بین المللی حمل و نقل کالا 
 کنوانسیون بین المللی کانتینرهای ایمن
 کنوانسیون بین المللی تسهیل ترافیک دریایی
 دستورالعمل حمل،تخلیه و بارگیری کالای خطرناک