یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
 


 
 قوانین ملی مرتبط با آلودگی محیط زیست دریایی 
 طرح ملی آمادگی،مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی
 قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی
 طرح استانی آمادگی،مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی
 
 آیین نامه های تاسیس شرکتهای کارگزاری ترابری دریایی 
 آیین نامه تاسیس شرکتها و موسسات کارگزاری ترابری دریایی
 آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکتهای نمایندگی کشتیرانی
 آیین نامه نحوه اعطای پروانه فعالیت در زمینه خدمات بندری-دریایی و کشتیرانی به شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی
 
 قوانین و مقررات مرتبط با منطقه ویژه اقتصادی  
 قانون تشکیل و اداره منطقه ویژه اقتصادی
 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی
 مقررات اشتغال نیروی انسانی،بیمه و تامین اجتماعی در مناطق ویژه اقتصادی