یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/دانستنیهای دریایی/سیستم شناسایی و ردیابی کشتی ها با برد بلند

سیستم شناسایی و ردیابی کشتی ها با برد بلند

سیستم شناسایی و ردیابی کشتیها با برد بلند
LONG RANGE IDENTIFICATION & TRACKING
( LRIT )

  

 

 پس از گرد همایی دیپلماتیک سال 2002و انجام اصلاحات لازم به کنواسیون بینالمللی ایمنی جان اشخاص در دریا و همچنین تسریع در اجراء الزامات نصب سیستم هایشناسایی اتوماتیک کشتیها (AIS) ، کشور امریکا در اجلاس 78 کمیته ایمنی دریانوردی MSC پیش نویس سندی را در رابطه بااصلاحیه ای به SOLAS فصل XI-2  پیشنهاد نمود تاامکانی را جهت رد یابی و شناسایی کشتیها با برد بلند فراهم سازد .  در نشست هفتاد وهفتم MSC ، اعضا کمیته پیش نویس پیشنهاداتی را در زمینه ردیابی و شناسایی برد بلندکشتیها که در ضمیمه سند MSC 77/WP.15 آمده بود را به تصویب رساند . کمیته فوق پیشترکمیته فرعی مخابرات و تجسس و نجات ( COMSAR ) را موظف به بررسی و تعیین بهترین روشاجرایی جهت نهایی کردن پیش نویس اصلاحی به سولاس نمود تا با مد نظر قرار دادنملاحظات عملی و نیز شناسایی سازمانهای ماهواره ای مناسب ، عضو صاحب صلاحیتی رابعنوان هماهنگ کننده فراهم آورندگان   ( PROVIDER ) سرویس ماهواره ای جهت مقاصدردیابی و شناسایی کشتیها مورد شناسایی قرار دهد .
COMSAR 8
موظف به ارائهپیشنهاداتی به MSC 78 گردید به گونه ای که کمیته مذکور بتواند با اصلاحیه ای بهسولاس با سیستم ردیابی و شناسایی برد بلند کشتیها موافقت نماید . کمیته مزبورهمچنین یک گروه مکاتبه ای را نیز به ریاست ایالات متحده به منظور بررسی جوانب مختلفسیستم LRIT ایجاد نمود . از آن زمان به بعد موضوع مذکور محور اصلی بحث اجلاسهایمختلف IMO اعم از کمیته های فرعی و اصلی قرار گرفت .
بر این اساس دولت طرفقرارداد بعنوان یک FLAGSTATE یا PORT STATE  و یا COASTAL STATE مجاز به دریافتاطلاعات فراهم شده توسط تجهیزات مخابراتی مذکور از کشتیهای ذیل بر اساس موقعیت آنهاخواهندبود :
·                     کشتیهای تحت پرچم دولتهای طرف قرار داد در سرتاسرجهان
·                     کشتیهایی که قصد ورود به بندر کشور های طرفقرارداد را دارند .
·                     کشتیهایی که در فاصله 2000 ( مورد پذیرش قرارنگرفت ) مایل دریایی از خط ساحلی کشور های متعاهد قرار دارند .
در اجلاس هفتاد و نهم اعضاء کمیته MSC با بهرهبرداری از سیستم LRIT جهت موارد ایمنی علاوه بر موارد امنیتی مذکور از قبیل POLLUTION    PREVENTION      و         SEARCH AND RESCUE      موافقت نمودند لیکنبحث و بررسی در زمینه فاصله ارسال اطلاعات بعنوان COASTAL STATE   (2000 مایل ) وهمچنین فصلی از کنوانسیون سولاس که سیستم مذکور به آن الحاق خواهد شد ، مورداعتراض و بحث کشورهای مختلف بود . در MSC 80 پس از اعلام مخالفت اکثر کشورها ازجمله جمهوری اسلامی ایران با فصل پیشنهادی (XI-2 ) از سوی کشور آمریکا ، فصل پنجمکنوانسیون سولاس ( SAFETY ) بعنوان فصل مورد توافق جهت الحاق سیستم مذکور به آنقرار گرفت . در زمینه فاصله ارسال اطلاعات بعنوان COASTAL STATE نیز در MSC 81 برروی فاصله 1000مایل دریایی ( بصورت مشروط- در اصلاحات سولاس نوشته شده است ) کشورهابه توافق رسیدند.
کاربران سیستم

کاربران سیستم LRIT ،‌ صرفاً سازمانهای دریایی مسؤل کشور های عضو (Contracting Government / Maritime Authority ) ونهادهای امداد و نجات دریایی (SAR Authority) به تفکیک وظایف و به شرح ذیل خواهندبود :
·                     Flag State : مسئول ناوگان تحت پرچم
·                     Port State : مسئول شناورهای وارده بهبنادر
·                     Coast State : مسئول سواحل کشور
·                     بهره بردار ایمنی ( همچون امداد و نجات دریایی )
 
در صورت عدم انجام اقدامات لازم توسط کشورهای متعاهدتا زمان تعیین شده ،‌ از تردد ناوگان تجاری آن کشور در سفرهای بین المللی ممانعت بهعمل خواهد آمد
 
نحوه الحاق کشورها به سیستم
هرکشوری برای الحاق بهسیستموارسال گزارشاتباید یکی ازروشهای زیر را انتخاب کند :
·                     تاسیس مرکز ملی دیتاNational Data Center )NDC)یا Cooperative Data Center
·                     عضویت در یک مرکز منطقه ای دیتا(RDC)
·                     عضویت در مرکز بینالمللی(IDC)

 
اطلاعات LRIT

 

 
Passenger ships, including high-speed passenger craft
cargo ships, including high-speed craft, of 300 gross tonnage and upwards; and
mobile offshore drilling units.

 
قوانین و مقررات مرتبط باالزامات مقرره 1-19 از فصل پنجم کنوانسیون ایمنی جان اشخاص در دریا (SOLAS)
 روش اجرایی الزامات مقرره 1-19 فصلپنجم کنوانسیون ایمنی جان اشخاص در دریا (سیستم LRIT)-ویرایش دوم   
 اعمال اصلاحات به کنوانسیون سـولاسو اضافه شـدن سیستم LRIT به فصل 5 کنوانسیون - می 2006
 استانداردهای اجرایی سیـستم ردیابیو شناسایی کشتیها از راه دور (LRIT) - می 2008  
 راهنمای ممیزی و نحوه انطباق باالزامات سیستم LRIT - ژوئن 2009
مشخصات فنی سیستم LRIT / قسمت اول - دسامبر 2008 - نسخه موقت
مشخصات فنی سیستم LRIT / قسمت دوم - دسامبر 2008
 لیست شرکتهای  ASP که مجاز به انجام تست تجهیزاتشناورها جه سیستم LRIT  و صدور گزارش مربوطه می باشند:
 
Pole Star Space Applications Limited
Suite 301-303, White leys Center. Queensway. London W2 4YN UK
Telephone number: +44 (0)20 7313 7400
24-hour telephone number: +44 (0)20 7313 7400
Facsimile number: +44 (0)20 7313 7401
E-mail address: shipinfo@lrit.com
Transas Telematics Limited
4 Compass Point, Ensign Way. Hamble. Southampton S031 4RA UK
Telephone number: +44 (0)23 8045 8544
24-hour telephone number: +44 (0)23 8045 8544
Facsimile number: +44 (0)23 8045 8733
E-mail address: info@transastelematics.com
Thrane & Thrane
Lundtoftegaardsvej 93D DK-2800 kgs. Lyngby, Denmark
Telephone number: +45 3955 8800
24-hour telephone number: +45 3955 8800
Facsimile number: +45 3955 8888
E-mail address: communication@thrane.com
Fulcrum Business Solutions Ltd
Suit 3 Park mews, 15 park lane, Horn church RM11, 1BB, UK
Telephone number: +44 1708 788400
24-hour telephone number: +44 1708 788400
Facsimile number: +44 1708 788402
E-mail address: pdevlin@fbs.uk.com
 

 

 

 

 

زمان اجرای سیستم
 
بر اساس مصوبه  MSC.202(81) و MSC.211(81) ، برنامه اجرایی سیستم به شرح ذیل می باشد‌ :
1-
ازاول 2008 اقدامات اجرایی آغاز گردید .        (Enter into Force)
2-
تا اولجولای 2008 تست بخشهای اصلی سیستم می بایست آغاز گردد. (System Testing)
3-
ازاول ژانویه 2009 سیستم به صورت رسمی آغاز به کار نمود        ( Implementation )
 
شناورهای مشمول طرح 
کشتیها ملزم به ارسال اطلاعات موقعیت، زمان،تاریخ ، وهویت   (ship born equipment identification number) درزمانهای تعیین شدهبعنوان اطلاعات LRIT میباشند
تمام مراکز دیتا از طریق مرکز بین المللی تبادلدیتا International Data Exchange
و براساس طرح توزیع اطلاعات(Data Distribution Plan)  بایکدیگر مرتبط هستند. این مرکز نحوه دسترسی مراکزدیتا را کنترل مینماید
-
مرکز بین المللی تبادل دیتا وطرح توزیع اطلاعات با هماهنگی و نظارت IMSO ایجاد خواهد گردید