یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
 

بویه

BOUY : بویه

بویــه ها اجسام شناوری هستند که برای نشان دادن ناحیه عبور ایمن کشتی ها و راهنمایی آنها در مدخل بنادر و کانال ها و آبراههای قابل کشتیرانی و… در سطح آبها نصب می شوند.  نوع CARDINAL   : در بالای برجک بویه ، اشکال مخروطی وجود دارد که یکی از 4 جهت اصلی را نشان می دهند . هر نماد ، محل عبور ایمن را نشان می دهد . نوع LATERAL با رنگ قرمز و رنگ سبز در کانال ها  و مدخل بنادر،راهرو ایمن عبور را نشان میدهند . در زمان ورود به بنادر، بویه قرمز در سمت چپ و بویه سبز در سمت راست شما قرار دارد . در شب ، چراغ چشمک زن سبز و قرمز نوع هر کدام را نشان می دهد .