یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
 

دریافت زباله

در راستای اجرای مقررات بین اللملی مقابله با آلودگی دریا ( MARPOL ) این بندر آمادگی کامل جهت دریافت زباله کشتیها طبق ANNEX V را داشته و خدمات مذکور را از طریق هماهنگی قبلی که فرمانده شناور مراتب را کتباً به بندر و یا نماینده مربوطه اعلام مینماید انجام میدهد هزینه های مربوطه طبق تعرفه های مشخص شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی اخذ میگردد .